Dëftues botimi

Sipas nenit 5 TMG [Ligji për telemediat]

Sotiraq Bicolli
Përkthyes me gojë përgjithësisht i betuar dhe përkthyes me shkrim i autorizuar

Adresa e zyrës
Meisenstraße 96
D-33607 Bielefeld

Adresa për thirrjet
Rügener Straße 20
D-33729 Bielefeld

Kontaktet

Tel. +49 521/ 1641261
Fax: +49 521 / 1642722
e-Mail: albanisch@s-bicolli.de

Tatimi mbi xhiron

Numri i identifikimit të tatimit mbi xhiron sipas nenit 27 të ligjit për tatimin mbi xhiron:
DE264313481

Pajtimi i mosmarrëveshjeve

Komisioni Evropian vendos në dispozicion një platformë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Adresa jonë e postës elektronike mund të gjendet më lart në printim.

Ne nuk jemi të gatshëm ose të detyruar të marrim pjesë në procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara një zyre mosmarrëveshjeje për konsumatorët.